RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

HOTĂRÂRE Nr. 470

din 12 aprilie 2006

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român

 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 347 din 18 aprilie 2006

  

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

 "b1) organizarea, la cerere, contra unei taxe de studii, a unor cursuri în vederea formării, pregătirii şi perfecţionării în domeniul relaţiilor internaţionale a unor persoane din cadrul instituţiilor administraţiei publice sau din sistemul privat, din ţară ori din străinătate;".

 2. La articolul 2alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

 "a) organizează programul de pregătire şi perfecţionare în domeniul diplomatic şi consular a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru alte categorii de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi programul de pregătire în domeniul relaţiilor internaţionale a unor persoane din cadrul instituţiilor administraţiei publice sau din sistemul privat, din ţară ori din străinătate;".

 3. Laarticolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

 "e) cursuri de formare, pregătire şi perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale, potrivit art. 2 alin. (1) lit. b1), inclusiv pentru diplomaţi străini, membri ai corpului diplomatic acreditat în România sau recomandaţi de ministerele afacerilor externe din statele care întreţin relaţii diplomatice cu România. Atestarea formării, pregătirii şi perfecţionării profesionale a absolvenţilor se face prin eliberarea de certificate de absolvire a cursurilor.

 Finalizarea acestor cursuri nu conferă absolvenţilor drepturile prevăzute de Statutul Corpului diplomatic şi consular al României."

 4. Alineatul (2) al articolului 8va avea următorul cuprins:

 "(2) Veniturile proprii ale Institutului Diplomatic Român se pot constitui şi din sponsorizări, donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, taxe pentru serviciile de formare, pregătire şi perfecţionare profesională şi pentru serviciile de furnizare de expertiză oferite în afara Ministerului Afacerilor Externe, precum şi din publicaţii, programe de asistenţă externă, contracte de cercetare sau alte surse, potrivit legislaţiei în vigoare."

  

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

   

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

    

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare