RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1.
(1) Institutul Diplomatic Român este institutie publica cu personalitate juridica si functioneaza în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Institutul Diplomatic Român are sediul în municipiul Bucuresti, asigurat cu titlu gratuit de Ministerul Afacerilor Externe, care este autorizat sa închirieze un imobil în acest scop.
(3) Institutul Diplomatic Român nu face parte din sistemul national de învatamânt si educatie si nu este supus dispozitiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea institutiilor de învatamânt superior si recunoasterea diplomelor.
(4) Institutul Diplomatic Român are sigla proprie.

Art. 2.
(1) Institutul Diplomatic Român are drept obiect de activitate:
a) colaborarea la organizarea de catre Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic si consular al României;
b) formarea profesionala pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe;
c) furnizarea de expertiza de specialitate în domeniul relatiilor internationale - studii, analize, lucrari de specialitate - pentru Ministerul Afacerilor Externe sau, la cerere si cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte institutii publice sau private din România ori din alte state cu care exista acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizatii internationale;
d) editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colectiilor de documente diplomatice si a memorialisticii diplomatice;
e) organizarea si functionarea Bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe;
f) alte activitati stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Pentru realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) Institutul Diplomatic Român:
a) organizeaza programul de pregatire si perfectionare în domeniul diplomatiei a membrilor Corpului diplomatic si consular al României si pentru alte categorii de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
b) organizeaza, pe baza de concursuri de proiecte, realizarea unor studii în domenii de expertiza prioritare definite de Ministerul Afacerilor Externe, la care pot participa universitati de profil din tara si din strainatate, centre de cercetare afiliate unitatilor de învatamânt superior, institute de cercetare ale Academiei Române, institute aflate în subordinea ministerelor, având ca obiect cercetarea în domenii conexe relatiilor internationale, personal de cercetare care îsi desfasoara activitatea în cadrul sistemului national de cercetare-dezvoltare sau în mod individual;
c) initiaza publicarea unor studii de specialitate în domeniul relatiilor internationale, al dreptului international sau care reflecta activitatea participantilor la ciclurile de pregatire profesionala.
(3) Pentru realizarea activitatilor prevazute la alin. (2) Institutul Diplomatic Român poate folosi, pe baza de conventii civile de prestari de servicii, personalul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, al universitatilor din tara si din strainatate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române si al altor institute sau centre de pregatire profesionala.

Art. 3.
Institutul Diplomatic Român atesta desfasurarea programelor aferente obiectului sau de activitate prin certificate specifice.

Art. 4.
(1) Organele de conducere ale Institutului Diplomatic Român sunt:
a) presedintele;
b) Consiliul diplomatic;
c) Colegiul director.
(2) Presedintele Institutului Diplomatic Român este, de drept, ministrul afacerilor externe. Presedintele face parte din Consiliul diplomatic. Presedintele reprezinta Institutul diplomatic Român în raporturile cu tertii.
(3) Consiliul diplomatic este format din ministrii afacerilor externe ai României dupa anul 1989. Secretarii de stat si subsecretarii de stat aflati în functie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pot participa la lucrarile Consiliului diplomatic. Consiliul diplomatic defineste cadrul general de actiune al Institutului Diplomatic Român, în concordanta cu obiectivele stabilite prin prezenta hotarâre.
(4) Colegiul director asigura conducerea operativa a Institutului Diplomatic Român si este numit de presedinte, cu consultarea Consiliului diplomatic. Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori, având atributii în domeniul formarii profesionale, respectiv al furnizarii de expertiza pentru Ministerul Afacerilor Externe, si alti 2 membri având atributii de conducere în cadrul Institutului Diplomatic Român. Colegiul director adopta Carta Institutului Diplomatic Român si asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.
(5) În lipsa presedintelui, Institutul Diplomatic Român este reprezentat în raporturile cu tertii de directorul general al Colegiului director. Directorul general al Colegiului director are calitatea de ordonator tertiar de credite.

Art. 5.
(1) Structura organizatorica a Institutului Diplomatic Român si componenta Colegiului director se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) Salarizarea personalului Institutului Diplomatic Român se face în conditiile legii.

Art. 6.
Institutul Diplomatic Român organizeaza urmatoarele cicluri de pregatire profesionala:
a) cursuri de lunga durata, destinate persoanelor admise la concursul de intrare în Ministerul Afacerilor Externe;
b) cursuri de scurta durata, destinate categoriilor de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit solicitarilor venite din partea acestui minister;
c) cursuri de specialitate, destinate membrilor Corpului diplomatic si consular al României care urmeaza a fi trimisi în misiune permanenta în strainatate si persoanelor care urmeaza a fi trimise de statul român în calitate de functionari la organizatii interguvernamentale si internationale;
d) cursuri la distanta, destinate membrilor Corpului diplomatic si consular al României, aflati în misiune permanenta în strainatate, precum si persoanelor trimise de statul român în calitate de functionari la organizatii interguvernamentale si internationale.

Art. 7.
Toate categoriile de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe beneficiaza de cel putin un ciclu de pregatire profesionala de tipul celor mentionate în prezenta hotarâre, o data la 3 ani.

Art. 8.
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului Diplomatic Român se face din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) Veniturile proprii ale Institutului Diplomatic Român se pot constitui si din sponsorizari, donatii ale persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si din publicatii, programe de asistenta externa, contracte de cercetare sau alte surse, potrivit legislatiei în vigoare.
(3) Institutul Diplomatic Român poate dobândi bunuri mobile sau imobile, cu respectarea conditiilor legale.

Art. 9.
În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, patrimoniul Academiei Diplomatice si al Institutului Român de Studii Internationale
"Nicolae Titulescu" va fi preluat de Institutul Diplomatic Român pe baza de protocol de predare-preluare, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 10.
(1) Numarul maxim de posturi al Institutului Diplomatic Român este de 60. Posturile se ocupa pe baza de concurs. Comisia de concurs se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, personalul Academiei Diplomatice si al Institutului Român de Studii Internationale "Nicolae Titulescu" se disponibilizeaza. Personalul disponibilizat poate fi reangajat, în conditiile legii, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 11.
Prezenta hotarâre intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12.
Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga:
a) Hotarârea Guvernului nr.1.073/2001 privind organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale "Nicolae Titulescu", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.701 din 5 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
b) Hotarârea Guvernului nr.99/2002 privind organizarea si functionarea Academiei Diplomatice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.118 din 13 februarie 2002;
c) Hotarârea Guvernului nr.1.384/2004 privind editarea Colectiei nationale de documente diplomatice românesti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.831 din 9 septembrie 2004;
d) pct. II.2 din anexa nr. 2 "Institutii de învatamânt superior particular acreditate" la Hotarârea Guvernului nr.410/2002 privind structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.313 din 13 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu, secretar de stat
Ministrul educatiei si cercetarii, Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, Gheorghe Barbu
Ministrul finantelor publice, Ionel Popescu

Bucuresti, 28 iulie 2005.
Nr. 880.

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare